ریزش موی
موی سر تو سط پیاز یا فولیکول موی که در طبقه درم جلد قرار دارد ساخته میشود بصورت نارمل همیشه 5الی 10 فیصد این فولیکولها در حالت استراحت و 90 الی 95 فیصد آن در حالت فعالیت بسر میبرند. هر پیاز مو دارای مرحله استراحت 2الی 3 ماه بوده که در این مدت مو ها میریزند. و بعد از این مدت دوباره به فعالیت آغاز مینمایند. مدت فعالیت آنها 3 الی 5 سال میباشد البته بعداز این مرحله یک مرحله بین البینی یا انتقالی و جود داشته که تقریبآ دو الی سه هفته دوام مینماید و مو ها از حالت فعالیت به حالت استراحت میروند. این سیکل بصورت متناوب صورت میگیرد وسبب میگردد که یکتعداد موها بصورت نارمل وبصورت روز مره بریزند تعداد ریزش موی درفرد نارمل 50 الی 100 عدد دریک روز بوده و در صورت شستن مواین تعداد بیشتر میگردد.
علت ریزش مو بسیار زیاد بوده ذیلآیک تعداد آنها که بیشتر معمول میباشد ذکر میگردد.
1. ارثیت
2. کمخونی آهن وفقدان زینک ...
3. اخذ بعضی از دوا ها
4. کشش بیش از حد مو ها
5. سیبوریا یا چرب بودن بیش از حد جلد و مو
6. سترس ها یا تشوشات روانی شدید
7. ر یزش موی بصورت فصلی
8. ریزش موی سه ماه بعد از ولادت
9. متعاقب امراض شدیدا تبدار
10. عدم مراعات نمودن اصول بهداشتی و مراقبت مو ها
11. تداوی ریزش مو با بعضی ادویه که در شروع سبب ازدیاد ریزش موی بصورت موقتی از سبب ریختن سریع موی هایکه در حالت استراحت اندمیگردند و بعدآ با تبدیل نمودن اینها به موهای در حالت فعالیت و رشد دوباره موها صورت میگیرد
البته بعضی اشکال ریزش مو ی دیگری وجود دارد که نادر میباشد و در اینجا تحت دکر نگردیده است.