دوکتور محمد عارف عابد
متخصص امراض جلدی زهروی

دیپلوم تخصصی امراض جلدی کشور تایلند
آدرس معاینه خانه: میرویس میدان پایینتر از چوک کوته سنگی منزل دوم فاضل عصری درملتون


داکتر محمد عارف عابد متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از
لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در
سال ۱۳۷۸ از آنجا فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در
پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در
سرویس جلدی و زهروی شفاخانه عاجل ابن سینا گردید درجریان پروگرام تخصص درسال 1384با استفاده از بورس تحصیلی که توسط جایکا تمویل میگردید بعد از
انتخاب از طریق رقابت آزاد عازم کشور تایلند و شهر بنگاک گردیده و مدت یک
سال در انستیتوت امراض جلدی آن شهر در جمع 29 دوکتوران جلدی از کشورهای
مختلف به کسب علم جلدی پرداخته و در سال 1385 دوباره به وطن مراجعه نموده
و جهت خدمت بیشتر به هموطنان به تداوی مریضان جلدی پرداخت در سال 1386
پروگرام تخصص را تکمیل و بعد از دفاع مونوگراف با اخذ 100 نمره حیث
متخصص جلدی وزهروی به جامعه تقدیم گردید در سال 1388 با دوکتور غلام
جیلانی نقشبندزاده که خود متخصص امراض جلدی و زهروی بوده و در سال 1387
در انستیتوت امراض جلدی تایلند تحصیل نموده بود به ایجاد نخستین شفاخانه
جلدی و زیبایی در افغانستان و در شهر کابل اقدام نمودند که بعد از طی
مراحل رسمی در سال 1389 شفاخانه جلدی و زیبایی روز را رسمآ افتتاح نمودند. 
ایشان در کنفرانس های زیادی جلدی و زیبایی در کشورهای هندوستان و پاکستان اشتراک نموده و در بخش های لیزر درمانی، مزوتراپی، زرق بوتاکس، زرق فیلرو فیس لفت کورسهای بین المللی را تعقیب نموده است. 
شفاخانه جلدی و زیبایی روز