با تاسف و درد که از درگذشت الحاج رنحوروال دوکتور عبدالرشید غفوری پروفیسور امراض داخله عمومی شفاخانه عاجل ابن سینا و معاون اتحادیه کارکنان صحی افغانستان اطلاع حاصل کردیم. مرگ ایشان را ضایعه بزرگی برای جامعه طبی افعانستان دانسته . برای فامیل محترمشان و جامعه طبی افغانستان ابراز تسلیت عرض میداریم. خداوند ایشانرا غریق رحمت نموده و برای بازماندگانش صبرجمیل عطا نماید.