عبارت از تیره شدن یا به عباره دیگر بوجود آمدن حلقه نصواری رنگ در اطراف چشم میباشد که سبب مشکلات زیبایی گردیده و اکثرآ خانمها از آن رنج میبرند و لی وقوعات آن نزد مردها نیز نادر نیست.

اسباب:

حلقه دور چشم از سبب برجسته شدن رگهای خون جلد ناجیه اجفان که نازیکترین ناحیه جلد بوده و 0.5 ملیمتر ( در مقایسه با جلد سایر نواحی که بصورت اوسط 2 ملیمتر ضخامت دارد)ضخامت دارد و رگهای خونی میتواند به سهولت سبب تغیرات رنگی در این ناحیه گردد و یا هم توسعه pigmentary demarcation lines که در حالت نارمل در کنار اجفان قرار دارد بمیان میاید.
با وجود آنکه اسباب مختلف در بوجود آوردن مرض ذیدخل میباشد اما در یک تعداد موارد علت آن نامعلوم بوده وبا آنهم یک یا تعداد زیاد از اسباب ذیل در تظاهر مرض ذیدخل دانسته میشود:
· مرض بشکل ارثی و فامیلی در یکتعداد اشخاص بوجود مییاید.
 •   بعد از ضربه یا تصادم اشیا به اطراف جشم.
 •   اخذ بعضی از دوا ها مانند minocyclin و chloroquin .
 •   تماس با مواد کیمیاوی مانند مرکبات نقره و غیره
 • · بعد از امرض التهابی جلد ناحیه. مانند اتوپیک درماتیت و حساسیت های جلد ناحیه اطراف چشم
 • · بعد از امراض شدید مانندداخلی هیپاتیت ملاریا , محرقه و غیره
 • · امراض کبدی خستگی شدید و طولانی مدت عضلات اطراف چشم مانند مطالعه زیاد, دیدن تلویزیون, کمپیوتر و غیره.
 • · بیخوابی دوامدار و یا خواب ناکافی و نارام.
 • · ضعیفی عمومی بدن
 • · سینوزیت
 • · تنش های روانی واضطراب.
 • · سردردی های شدید و دوامدار

تداوی


· از فکتور هایکه سبب تشدید مرض میگردد خوداری کنید.

· خواب کافی داشته باشید ( حد اقل 7 الی 8 ساعت )

· هنگام که در معرض تابش خورشید قرار میگیرید از عینک های دودی استفاده کنید.

· در صورتیکه جلد تان خشک است از کریمهای مرطوب کننده استفاده کنید.

· به غذای تان توجه کنید و از غذا های متنوع که تمام ضروریات بدن تانرا تامین نماید استفاده نمایید.
استعمال کچالو و بادرنگ سرد شده در یخچال سبب تقبض یا تنگ شدن رگهای خون ناحیه و رفع کسالت عضلات اطاف چشم گردیده و میتواند بصورت موقتی سبب کاهش حقه دور چشم گردد.
· ادویه که برایتان توسط متخصص جلدی توصیه گردیده طبق هدایت بصورت منظم استفاده نمایید.
ماخذ ها:
http://hanishbabu.suite101.com/how-to-get-rid-of-dark-circles-around-the-eyes-a111393
http://en.wikipedia.org/wiki/Periorbital_dark_circles
.