روزاسیا یک مرض شایع جلدی میباشد که جلد روی را مصاب ساخته و بیشتر نزد خانمهای بین سنین 30 الی 50 ساله و به درجه کمتر نزد مردهاو دختران جوانتر دیده میشود مرض اکثرآ قسمت های مرکزی روی مانند رخسار یا گونه ها وبینی را مصاب ساخته ولی میتواند پیشانی, اطراف چشم را نیز مصاب سازد.در ابتدا مرض بشکل سرخی و احساس سوزش و گرم آمدن روی شروع گردیده که بصورت وقفوی بوده در صورت مواجه شدن به شعاع آفتاب, تحت تاثیر قرار گرفتن, خوردن غذا های داغ و مشروبات الکولی بوجود مییاید به مرور زمان مرض پیشرفت نموده و حملات مرض با د.وام بیشتر و شدت بیشتر تکرار گردیده و سرخی جلد بصورت دوامدار باقی میماند اگر تداوی مرض صورت نگیرد مرض پیشرفت نموده و برعلاوه سرخی سسوزش و گرم آمدن روی خطوط سرخرنگ تارمانند در جلد روی بوجود آمده و همچنان بخار ها ی سرخرنگ papule ها و دانه های چرکین pustule بوجود مییاد و التهاب دوامدار جلد روی سبب تورم روی میگردد

نزد مردها مرض مرض سبب بزرگتر شدن غدوات چربی و نسج منضم گردیده که سبب میگردد تا بینی ,گوش , زنخ, پیشانی بزرگتر گردیده و سطح ان غیر منظم گردد که به آنها phyma ها میگویند و نظر به ناحیه مصاب به نام های مختلف مانند rhinophyma , mentophyma و.... یاد میگردد

اسباب مرض:
اگرچه اسباب مرض تا حال به درستی معلوم نیست اما فکر میشود عکس العمل غیر نارمل رگها خون ( اوعیه دموی) رول مهم را در بوجود آورن مرض داشتته باشد همچنان تشوشات نسج منضم و صدمه این انساج در اثر مواجه شدن به شعاع افتاب و کاهش استنادی رگهای خون در بوجود آوردن مرض ذیدخل باشد .

مایت های دیمودکس که در غدوات چربی بسر میبرند نیز در بوجود آمدن مرض ذیدخل پنداشته میـــــشود و بالاخره h pylory infction که در التهاب معده رول دارد نیز در بوجود اوردن مرض سهم دارد.

استعمال بعضی دوا ها مانند مرهم های ستروییدی, تابلیت های نیکوتینیک اسید و سترویید های سیستمیک نیز سبب مرض میگردد.

مواد غذایی اگرچه فکر نمیشود که سبب مرض باشند اما غذا های داغ, غذای مصاله دار, نوشابه های الکولی و غذاهای تند سبب تشدید مرض گردند

شعاع آفتاب نیز سبب تشدید مرض میگردد.

پس بخاطر اینکه مرض تان بهتر تداوی گردد نکات ذیل را مد نظر داشته باشید:

1. جلد روی تانرا از مواجه شدن به شعاع آفتاب محافظه کنید.

2. ازخوردن غذاهای داغ مصاله دار و تند اجتناب کنید.

3. کوشش کنید تا زیاد در هوای گرم نباشید

4. هر گز از کریمهای طبی بدون مشوره متخصص جلدی استفاده ننماید.

5. ادویه تانرا مطابق هدایت متخصص امراض جلدی استفاده نمایید .

6. شاید در وااقعات پیشرفته ضرورت به تداوی با لیزر موجود باشد که چنین نوع تداوی برعلاوه تداوی اعراض سبب بهبودی سرخی روی و زگهای سطحی روی که بشکل خطوط سرخرنگ بنظر میرسد میگردد.

سترویید روزاشیا:


یکی از اشکال مرض که بنام سترویید روزاسیا یاد میگردد از سبب استعمال دوامدار کریمهای سترویید( بتامتازون , ترایامسینولون, دیکسامیتازون ...) بالای جلد روی بوجود می آید در چنین حالات استعمال سترویید سبب بهبود موقتی مرض گردیده و قطع آن سبب شعله ور شدن دوباره مرض میگردد بدین لحاظ مریضان چنین مرهمها رابصورت دوامدار استفاده مینمایند که برعلاوه بوجود آمدن روزاسیا سبب سایر عوارض جانبی ستروییدها مانند نازک شدن جلد, موهای اضافی صورت, سرخی,و غیره شده میتواند تدواوی آن شامل قطع سترویید و تدوای دوایی مرض میباشد که در واقعات شدید و واقعاتی که به مقابل تداوی دوایی جواب قناعت بخش حاصل نگردد میتوان از تداوی با لیزر استفاده نمود