خشکی جلد یکی از مشکلات عمده مردم خصوصآ در موسم زمستان میباشد چربی جلد توسط غدوات تولید کننده چربی که بنام sebaceous gland یاد میگردد تولید میگردد درصورتی که تولید چربی توسط این غدوات بیشتر باشد سبب میگردد تا جلدی بیشتر چرب گردیده که خود برای مریضان مشکل آفرین مبیاشد در صورتی که تولید چربی توسط این غدوات کم باشد سبب میگردد تا جلد خشک و خشن بوده و سبب پوسته ریزی جلد میگردد غدوات چربی بیشتر در جلد صورت قفسه سینه و پشت شانه ها قرارد دارد و به استثنا کف دست و پا در سایر
نواحی نیز به تعداد کمتر موجود میباشد در پهلوی غدوات چربی و چربی سطج جلد حجرات طبقه قرنی جلد که همان حجرات رسیده سطح جلد میباشند حاوی مقادیر زیاد کراتین میباشد که بشکل یک سد عمل نموده و و از تبخیر آب جلد جلوگیری مینماید همچنان فسفولید های موجود در دیوار حجروی کلوسترول اسید های شحمی آزاد وسیرامید موجود در این سطح جلد سبب میگردد تا از تبخیر آب جلد جلوگیری شده و جلد نرم و مرطوب باشد فکتور های مرطوب کننده طبیعی یا natural moisturizing factors عامل مهم دیگر در نگهداشت طراوت جلد و نرمی و ملایمت ان میگردد اینها با جذب رطوبت از محیط سبب مرطوب شدن جلد میگردند.
موادی که با مقابله با خشکی جلد استفاده میگردند عمومآ به سه کتگوری تقسیم میگردند که اینها شیوه هایست که این مواد جلد را نرم و مرطوب میسازد:
  1. Occlusive یا چسپنده ها مانند واسلین، لانولین ، پارافین وروغنهای معدنی یا منرال آیل که بالای سطح جلد مانند یک ورقه نازک قرار گرفته و از تبخیر آب جلد در هوای خشک جلوگیری مینماید.
  2. Humectants: موادی اند که با قرار گرفتن در سطح جلد و جذب آب از محطی سبب مرطوب شدن جلد میگرددمانند گلیسیرین اما استعمال بیشتر این مواد در هوای بسیار خشک سبب جذب آب خود جلد گردیده و جلد بیشتر خشک میگردد.
  3. Emollients : یا نرم کننده ها موادی اند که با نطبیق درسطح جلد سبب میگردد کناره های حجرات قرنی که در حال جدا شدن از سطح جلد اند و از سطح جلد بلند شده اند با جلد دوباره اتصال یافته و جلد لشم و نرم بنظر آید البته این مواد جدا شدن این حجرات را از سطح جلوگیری نمی نماییند صرف سبب میگردد تا جلد نرم و ملایم گردد.
اما بهترین مواد مرطوب کننده موادی اند که دارای هر سه خصوصیت باشند یعنی از تبخیر آب جلد محافظت نمایند سبب جذب آب از محیط بالای جلد گردند و بالاخره سبب نرم شدن جلد گردند
کریمهای مختلفی در بازار موجود اند که دارای این خواص اند و استعمال منظم آنها توصیه میگردد تا بتوانیم جلد سالم نرم و ملایم داشته باشیم البته خشکی جلد میتواند سبب خارشهای جلد ، مقاومت کمتر جلد در مقابل تخریش و خراشیده شدن جلد، ممقاومت کمتر جلد در مقابل شعاع آفتاب ( چربی جلد دارای رول محافظه کننده در مقابل شعاع آفتاب است) و در نهایت سبب نقص در زیبایی جلد گردد.
گاهی خشکی جلد میتواند یک علامه مصابیت اعضای داخلی باشد مثلآ خشکی جلد در امراضی چون کمکاری غده تایراید یا hypothyroidism عدم کفایه کلیه ، سیروز کبدی و بیماری ایدس دیده میشود
خشکی شدید جلد میتواند در امراض ولادی نیز دیده شود که جلد بسیار خشک بوده و در اشکال شدید آن که بنام lamellar ichtyosis یاد میگردد جلد حاوی تفلساتی مانند فلس ماهی میباشد.


 موسم خشک و خنک سبب بیشتر خشک شدن جلد میگردد.اما چه کار باید کرد تا از این مشکل رهایی یابیم؟
  •  همواره از کریمهای مرطوب کننده استفاده نمایید.
  •  کوشش کنید تا مدت حمام نمودن را کوتاه نماید.
  •  دفعات استحمام نیز باید کمتر گردد و کمتر از صابون استفاده گردد و از صابونهای استفاده گردد که برای جلد خشک بوده و حاوی گلیسیرین میباشند
  •  در هنگام استحمام از آب بسیار داغ استفاده ننماید آب داغ سبب زایل نمودن بیشتر چربی جلد گردیده و جلد را خشکتر میسازد.
  •  بعد از خشک نمودن بدن با جانپاک بزودی با کریم و یا لوشن مرطوب کننده جلد تانرا چرب نمایید این کار سبب میشود تا رطوبت در تحت کریم مرطوب کننده گیر مانده و جلد بیشتر مرطوب گردد.
  •  در موسم زمستان از پوشیدن لباس های درشت وخشن بپرهیزید.