اکنه یا جوانی دانه که در کشور همسایه ما بنام جوش صورت هم یاد میگردد معمولا در شروع جوانی آغاز میگردد میتواند از سنین 12 الی 14 سالگی آغاز گردد اما بیشتر نزد جوانانی که 16 الی 20 سال عمر دارند دیده میشود بعداز 20 الی 25سالگی بصورت آهستگی رو به بهبودی رفته و اکثر مریضان بعد از 25 سالگی بهبود میابند درسن 25 سالگی 12 فیصد خانم ها و 5 فیصد مردها مصاب جوانی دانه بوده اما نزد 5 % خانمها و مردها تا سن 45 سالگی ادامه میابد.
1. وراثت رول مهمی در شیوع اکنه یا جوانی دانه دارد تحقیقات نشان داده است که در صورتی در یک زوج هردو مصاب جوانی دانه باشد شیوع اکنه نزد فرزندان آنها 3:4 میباشد یعنی از 4 طفل شان سه طفل شان مصاب اکنه خواهد شد در حالیکه اگر یکتن از آنها مصاب جوانی دانه باشد این حالت به 1:4 کاهش خواهد یافت ( یک طفل ازچهار طفل شان مصاب جوانی دانه خواهد بود)
2.ارثیت نه تنها در شیوع جوانی دانه بلکه در دوام و شدت آن نیز رول خواهد داشت.
3. استعمال مواد آرایشی خصوصآ موادی که دارای خاصیت روغنی و چرب میباشند با بسته نمودن دهنه غدوات چربی، تراکم چربی د رداخل غده ، مداخله میکروبها و بالاخره ایجاد التهاب میتوانند سبب شدت و دوام اکنه گردند.
4. تغیرات هورمونی که از سبب امراض داخلی بمیان آید مانند polycystic ovari disease که یک مرض نسایی تخمدان میباشد نیز میتواند سبب ادامه و تشدید جوانی دانه گردیده و برعلاوه جوانی دانه ، موهای اضافی ، چاقی وکاهش در مدت عدات ماهوار و افزایش فواصل بین دورهای عادت ماهوار دیده میشود. تغیرات هورمونی که در هنگام
اخذ بعضی از ا دویه جات دواهای ستیرویدی، بعضی از انواع دوا های ضد حاملگی هم میتواند سبب دوام و شدت جوانی دانه گردد.
5. عادت ماهوار نزد خانمها بوجود مییاید سبب شدت جوانی چند روزی قبل ودر جریان عادت ماهوار میگردد.