درر برسی که در باره استعمال آفتاب به ابتکار صفحه بهداشت جلد در فیسبوک راه اندازی شده بود و در آن در حدود 94 اشترک کننده به سوالی که آیا شما از ضد آفتاب بصورت مرتب استفاده مینمایید؟ جواب داده بودند دریافت گردید که :
32.9 فیصد اشترک کنندگان همیشه  از ضد آفتاب استفاده مینمودند.                                   
32.9 فیصد اشتراگاهگاه  از ضد آفتاب استفاده مینمودند.              
34.04 فیصد شرکت کننده گان هرگز از ضد آفتاب استفاده نمی نمودند. 
با وجود اینکه تعداد کمی از بینندگان صفحه بهداشت جلد در این سوالنامه اشتراک کرده
اند اما نتایج این سوالنامه نشان میدهدکه:
·         از 825 عضو صفحه صرف 94 (11.39 (%. آنها به سوالنامه پاسخ داده اند که نشاندهنده عدم علاقمندی آنها به سهم گیری مسایل تحقیقی و همگانی میباشد
·         تعداد کمی از اشخاص 32.9 فیصد از ضد آفتاب بصورت منظم استفاده مینمایند
·         ولی بیشترین اشخاص یا از ضد آفتاب هیچ استفاده نمینمایند و یا بصورت غیر منظم  وگاهگاه استفاده مینمایند که آنها در  معرض خطر ابتلا به پیری زودرس جلد ، لکه های جلدی و سرطانهای جلدی  میباشند.
·         این برسی در بین مشترکین فیسبوک و صفحه بهداشت جلد که طبقه روشنفکر و باسواد جامعه میباشند صورت گرفته ستعمال ضد آفتاب دربین جمعیت عمومی به مراتب پایین خواهد بود.
اماضد آفتاب چرا باید استفاده گردد و استفاده نکردن ضد آفتاب چی عوارضی را بدنبال دارد؟
شعاع آفتاب متشکل از شعاع انفرارد infrared که سبب گرمی میگردد، نور قابل دید visible light  که  اشیا را قابل دید میسازد و شعاع ماورای بنفش یا ultra violet  میباشد شعاع التراویولیت بالای جلد تاثیر خاصی ندارد اما باز هم گفته میشود بعضی از اشکال شدید حساسیت های آفتابی سهم داشته باشد.اخیرا در یافت گردیده که شعاع مادون قرمز یا infra red   هم بالای جلد تاثیرات سوء داشته و میتواند سبب پیری زودرس جلد. اما زیانبار ترین شعاع های موجود در شعاع آفتاب همان شعاع ماورای بنفش میباشد که این شعاع از ابر عبور نموده و میتواند سبب پیری زودرس جلد، لکه های جلدی ، چین و چروک و چملکی های جلدی، ضخیم شدن و درشت شدن جلد بالاخره امراض قبل السرطانی ( امراضی که میتواند در آینده به سرطان تحول نماید) و بالاخره سرطانهای جلدی گردد.
ضد آفتاب ها موادی اند که بالای جلد تطبیق گردیده و جلد را از تاثیرات مضره التراویولیت موجود در شعاع آفتاب محتافظه مینماید  امروزه در کشورهای غربی کمپاین های وسیع جهت اطلاع رسانی از عوارض شعاع آفتاب ، استعمال منظم ضد آفتاب و بالاخره راه محافظت جلد از شعاع آفتاب راه اندازی میگردد تا مردم بتوانند جلد خود را از آفتاب محافظه نموده و از عوراضی که قبلا ذکر گردید در امان باشند
نکاتی را که باید در مورد ضد آفتاب بدانیم :
1.       استعمال ضد آفتاب باید از کودکی آغاز گردد و بصورت دوامدار استفاده گردد.
2.       ضد آفتاب را نه تنها در روی بلکه در گردن دستها و سایر نواحی که آفتاب معروض میگردند استفاده نمایید.
3.        ضد آفتاب تانرا بصورت منظم همه روزه به شمول روزهای ابر آلود و بارانی استفاده نمایید. شعاع مضره آفتاب یا ماورای بنفش میتواند از ابر عبور نماید..
4.        ضد آفتاب تان به مقدار کافی مصرف نمایید مقدار کریم ضد آفتاب باید برای صورت کافی میباشد مقدار کریمیست که از دهنه تیوب  خارج میشود باید باندازه دوبند انگشت دسست کشیده شود.
5.       از ضد آفتاب های با فکتور محافظتی  حد افل 15 الی  30 استفاده نمایید.
6.       در صورتی که بیشتر در آفتاب میباشد هر دوساعت بعد دوباره ضد آفتاب تانرا استفاده نمایید.
7.        ضد آفتاب تانرا نیم ساعت قبل از معروض شدن به شعاع آفتاب باید استفاده کرد تا بتواند جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه نماید.
8.       ضد آفتاب های که توسط کمپنی های آرایشی ساخته میشود ستندرد نبوده و نمیتوان بالای آن یقین نمود
9.       استعمال ضد آفتاب نمیتواند جلد تانرا صد در صد از تاثیرات سوء شعاع آفتاب محافظه نمایید کوشش کنید بین ساعات 9 صبح الی 4 عصر که میزان شعاع ماورای بنفش بسیار زیاد میباشد از شعاع آفتاب خود رامحافظه نمود اگر خارج از منزل استید مکان سایه دار را انتخاب نمایید، از کلاه آفتاب گیر و عینک استفاده نمایید.
10.   ضد آفتاب تان باید مطابق جلد تان توسط داکتر معالج جلدی تان توصیه گردد.