چای سبز حاوی flavonoids بوده که برای صحت عمومی بدن مفید میباشد همچنان چای با داشتن پولی فینول های موجود در آن  خاصیت انتی اکسیدانت را داشته و از صدمه حجرات توسط عمل اکسیدیشن رادیکالهای آزادی که در هنگام استقلاب حجرات و مواجه شدن به شعاع آفتاب  و هوای آلوده تولید میگردند ممانعت میکند. ضمنا چای سبب رسانیدن آب به بدن که یک عنصر حیاتی و ضروری بوده و هر شخص بالغ روزانه به حد به اقل 1.5 الی دو لیتر آن نیازدارد میگردد چای همچنان دارای فلوراید بوده و برای صحت دندانها بسیار مهم میباشد واز کریس و یا پوسیدگی دندان و منگ یا calculas محافظه مینماید.
محققین انگلیسی دریافته اند که نوشیدن سه الی چهار گیلاس چای میتواند سبب کاهش حملات قلبی گردد. که این عمل با کاهش وزن ، کاهش کولسترول بد یا LDL و افزایش قابلیت توسع و عایی آن صورت گرفته طوریکه  از تصلب شراین و بندش آنها جلوگیری مینماید
به گفته Dr Ruxton از Kings College London نوشیدن آب مفید میباشد ام نوشیدن جای سبز که هم دارای آب و هم دارای انتیاکسیدانت میباشد برای صحت شما بهتر میباشد.
اما باید بخاطر داشت که تانین موجود در چای سبب کاهش جذب آهن گردید و میتواند سبب کمخونی گردد پس بهتر است کسانی که مصاب کمخونی اند کمتر از چای استفاده نمایند. 

رویهمرفته چای با داشتن پولی فینولها و  برای صحت مهم بوده میتواند از تکالیف قلبی، سرطانها و پیری زود رس جلد رول محافوی داشته باشد.
چای سبز را متخصصین جلد نسبت داشتن خواص انتی اکسیدانت که سبب محافظت جلد از تاثیرات ناگوار شعاع آتاب میگردد از چیری زودرس جلد محافظه مینماید میپسندند.