خون متشکل از پلازماو حجرات خون بوده که این حجرات در مغز استخوان تولید گردیده و داخل جریان خون میگردند حجرات خون متشکل اند از کریوات سرخ ، کریوات سفید و صفیحات دمویه. اما کمخونی بصورت عموم به حالتی گفته میشود که مقدار کریوات سرخ و یا هیموگلوبین خون پاینتر از حد نارمل باشند عواملی که سبب کمخونی میگردد میتوانداز سبب کاهش در تولید کریوات سرخ خون( کمبود فولیک اسید و یتامین بی 12 ، آهن و امراض مزمن و سزطانهای خون) افزایش در تخریب این حجرات از سبب امراض اوتوایمیون امرض ولادی چون سیکل سل انیمیا و عکس العمل های دوایی) و یا از دست دان خون در اثر صدمات، امراض معدی معایی و مزمن ولادت....)
کمخونی سبب چه تغیرات جلدی میگردد.
جلد:  

جلد مریضان مصاب کمخونی خاسف pale یا زردگونه بوده بعضی از اشکال کمخونی میتواند سبب خارشهای جلدی گردد. خونیریزی های جلدی یا petichia نیز ممکن در بعضی از اشکال کمخونی مانند و لوکیمیا رخ دهد.
موی : ریزش موی میتواند یکی از علایم مهم کمخونی بوده و حتی در صورت کم بود ذخایر آهن عضویت قبل از اینکه کمخونی بمیان آید سبب ریزش موی منتشر میگردد. موها خشک شکنند و بی جلا میگردند.
ناخنها: 
ناخن ها شکنند گردیده سبب ایجاد خطوط طولانی در ناخن گردیده و خصوصا در صورت کمبود آهن محدبیت صفحه ناخن از بین رفته و به معقریت تبدیل و ناخن شکل قاشق مانند koilonychia میگردد.
لب و دهن : 
 در زاویه کنار لبها زخمهای کوچکی دیده میشود که بنام angular stomatitis یاد میگردد و زبان لشم و جلا دار میباشد وسبب سوزش زبان میگردد .
کمخونی فقر آهن میتواند سبب ضعف سیستم تدافعی عضویت و مقاومت کمتر به مقابل انتانات باکتریایی فنگسی و ویروسی گردیده و جلد مساعد به منتن شدنش با ارگانیزمهای فوق گردد.
با انکه اشکال مختلف کمخونی میتوانند سبب تغیرات متفاوت در جلد گردند که از بحث در این صفحه خارج است ولی کمخونی فقدان آهن که سبب بسیار معمول کمخونی خصوصا در افغانستان و نزد کودکان و خانمها میباشد بیشتر بحث گردیده است
منابع سرشار آهن عبارت اند از جگر، گوشت سرخ، ماهي، زرده تخم‌مرغ، سبزي‌هاي داراي برگ سبز تيره مانند پالک، و حبوبات، مثل دال و لوبيا میباشد چای سبب کاهش جذب و ویتامین سی سبب افزایش جذب آهن میگردد.

‏Photo: علایم جلدی کمخونی :
خون متشکل از پلازماو حجرات خون بوده که این حجرات در مغز استخوان تولید گردیده و داخل جریان خون میگردند  حجرات خون  متشکل اند از کریوات سرخ ، کریوات سفید و صفیحات دمویه. اما کمخونی بصورت عموم به حالتی گفته میشود که مقدار کریوات سرخ و یا هیموگلوبین خون پاینتر از حد نارمل باشند عواملی که سبب کمخونی میگردد میتوانداز سبب کاهش در تولید کریوات سرخ خون( کمبود فولیک اسید و یتامین بی 12 ، آهن و امراض مزمن و سزطانهای خون) افزایش در تخریب این حجرات از سبب امراض اوتوایمیون امرض ولادی چون سیکل سل انیمیا و عکس العمل های دوایی) و یا از دست دان خون در اثر صدمات، امراض معدی معایی و مزمن ولادت....)
کمخونی سبب چه تغیرات جلدی میگردد.
جلد: جلد مریضان مصاب کمخونی خاسف pale یا زردگونه بوده بعضی از اشکال کمخونی میتواند سبب خارشهای جلدی گردد. خونیریزی های جلدی یا petichia  نیز ممکن در بعضی از اشکال کمخونی مانند   و لوکیمیا رخ دهد.
موی : ریزش موی میتواند یکی از علایم مهم کمخونی بوده و حتی در صورت کم بود ذخایر آهن عضویت قبل از اینکه کمخونی بمیان آید سبب ریزش موی منتشر میگردد. موها خشک شکنند و بی جلا میگردند.
ناخنها: ناخن ها شکنند گردیده سبب ایجاد خطوط طولانی در ناخن گردیده و خصوصا در صورت کمبود آهن محدبیت صفحه ناخن از بین رفته و به معقریت تبدیل و ناخن شکل قاشق مانند koilonychia میگردد.
لب و دهن : در زاویه کنار لبها زخمهای کوچکی دیده میشود که بنام  angular stomatitis یاد میگردد و زبان لشم و جلا دار میباشد  وسبب سوزش زبان میگردد .
کمخونی فقر آهن میتواند سبب ضعف سیستم تدافعی عضویت و مقاومت کمتر به مقابل انتانات باکتریایی فنگسی و ویروسی گردیده و جلد مساعد به منتن شدنش با ارگانیزمهای فوق گردد.
با انهم اشکال مختلف کمخونی میتوانند سبب تغیرات متفاوت در جلد گردند که از بحث در این صفحه خارج است ولی کمخونی فقدان آهن که سبب بسیار معمول کمخونی خصوصا در افغانستان  و نزد کودکان و خانمها میباشد بیشتر بحث گردیده است
منابع سرشار آهن عبارت اند از جگر،  گوشت سرخ، ماهي، زرده تخم‌مرغ، سبزي‌هاي داراي برگ سبز تيره مانند پالک، و حبوبات، مثل دال و لوبيا میباشد چای سبب کاهش جذب و ویتامین سی سبب افزایش جذب آهن میگردد.‏