موخوره که اصطلاح آن Trichoptlosis  میباشد یک حالتی است که در آن موها در نهایت دو و یا چندین پارچه گردیده و شقوق طولانی در آن دیده میشود مو خوره بیشتر نزد خانمای که موهای طویل و خشک و شکنند دارند دیده میشود و سبب ناراحتی انها میگردد. موخوره وقتی ایجاد میگردد که طبقه سطحی و محافظوی مو ی که بنام کوتیکل یاد میگردد در اثر آسیب های فزیکی و کیماوی ازبین برود چون این حالت در ساقه موی جایی که مو ها دیگر زنده نمیباشند رخ میدهد قابل ترمیم نمیباشد
عواملی که سبب موخوره میگردد قرار ذیل است:
1. استعمال شامپو های غیر مناسب جهت شستن مو و شستن موها به دفعات بیشتر و شامپو نموده آن بیشتر از یکبار نزد کسانی که جلد و موی خشک دارند.

2. استعمال مداوم رنگ موهای بی کیفیت و مواد تونی بی کیفیت که هردو حالات فوق سبب آسیب های کیمیاوی ساقه مو و تخریب کوتیکل میگردد.
3. استفاده از موخشک کن های داغ   hair dryer  که اینها نیز سبب خشک شدن بیشتر و شکنند شدن موها میگردد بیاد داشته باشید درصورتی که ازینها ستفاده مینمایید از حرارت پایین استفاده نمایید مدت استعمال و دفعات استعمال آنرا کم سازید.
4. استفاده از شانه های داغ جهت راست نموده مو هانیز در صورتی که با حرارت بلند استفاده شود.
حالات سه و چهار سبب اسیب های فزیکی ساقه مو و موخوره میگردد.
وقایه و تداوی
وقتی موخوره ایجاد گردید دیگر قابل ترمیم نبوده و یگانه تدوای آن قطع مو ها در ناحیه موخورهگی میباشد اما باد از پیشرفت موخوره و ایجاد دوباره و قایه صورت گیرد که قرار آتی میباشد:
1. استعمال شامپوی مناسب و با کیفیت و کاهش در دفعات شستن مو و شامپو نمودن مو ( حد اکثر سه بار درهفته و هر بار یک بار شامپو  نمودن برای کسانی که موهای خشک دارندکافی خواهد بود)
2. از مو خشک کن و شانه های داغ کمتر استفاده نمایید.
3. اگر از رنگ مو و مواد تونی استفاده مینمایید کوشش کنید تامواد با کیفیت را انتخاب نمایید.
3. اگر موهای خشک دارید متوانید از روغنهای زیتون ، املا و بادام جهت چرب نمودن مو ها خصوصا شب قبل از شستن موها استفاده نمایید که روغنها مو را از خشک شدن شکنندگی و آسیبهای کیمیاوی شامپو ها محافظه نموده و میتواند مفید واقع گردد