طوری که دیده میشود اکثرمردم از کریمهای طبی خودسرانه وبدون مشوره داکتر جلدی استفاده مینمایند که شاید استعمال آنها در شروع سبب بهبودی موقتی حالت شان گردد اما در طولانی مدت میتواند سبب مشکلات جدی گردیده که تداوی این مشکلات و یا عوارض جانبی دواهای فوق به مراتب مشکلتر از تداوی مرض ابتدایی خواهد بود گاهی این کریمهای حتی جهت
خشکی عادی جلد که آنرا میتوان صرف با استعمال یک کریم مرطوب کننده برطرف نمود استعمال میگردند متاسفانه گروهی ازین نوع کریمها و مرهم ها سترویید ها میباشند و مرهم ها و کریمهای آن بنام های بتنویت betnovate ، گاماویت gamavate، کلوباویتclobovate ،کلوبتازول، نیوتریتون neutrtion, کینادیکس kanadex ، تریامسینولون و فلوسینولون و... که  مربوط به گروه دوایی سترویید با  قدرت بالا بوده  و وسیعا بصورت خودسرانه استعمال میگردند. با و جود اینکه این کریمها بصورت وسیع در تداوی امراض مختلف جلدی استعمال میگردد اما متخصصین جلدی هرگز این کریمهای را در جلد روی به خاطر نازک بودن جلد و جذب وسیع آن که سبب عوارض شدید میگردد توصیه نمی نمایند اما جهت تداوی مشکلات جلدی که ضرورت به تداوی موضعی با کریمهای ستروییدی باشد از کریمهای سترویید با قدرت ضعیف و به مدت کوتاه استفاده مینمایند.

هشت عارضه جانبی استعمال کریمهای خودسرانه در صورت

 1. اتروفی جلد( نازک شدن جلد)
 2.  rebound phenomenon تشدید مشکل جلدی شان با قطع کریمها ودرنهایت سبب  تدوام به استعمال آنها که به یک حالت مشابه به اعتیاد به استعمال دوا را دارا بوده و مریض مجبور میگردد تا جهت رهای از سوزش، خارش ، سرخی و پوسته ریزس جلد شان کریمهای فوق را بصورت دوامدار استعمال نمایید.
 3.  افزایش موهای ا ضافی صورت
 4.   telangectasea یا توسع و بزرگ شدن رگهای جلدی که سبب سرخی دوامدار و بوجود آمدن خطوط سرخرنگ تار مانند در جلد صورت خصوصا بروی گونه ها میگردد.
 5.  rosacea  سرخی و سوزش روی همراه با بوجود آمدن دانه های چرکی ، سرخ شدن صورت ، گرم آمدن و احساس سوزش در مواجه شدن به شعاع آفتاب هوای گرم و اخذ غذاهای داغ و مصاله دار
 6. ایجاد و شدت جوانی دانه  steroid acne :  در صورتی که جوانی دانه با کریمهای فوق تداوی میگردند در ابتدا جوانی دانه به سرعت بهبود یافته متاسفانه استعمال بیشتر و یا قطع آن هردو سبب وخیم شدن جوانی دانه گردیده باعث میشود دانه های زیاد بوجود آمده و دانه های بزرگ و پر چرک بوجود آید.
 7. تاخیر در التیام زخم که درین صورت جروحات ناحیه بزودی التیام نمیابند .
 8. ضعف سیستم تدافعی عضویت در مقابل میکروبها، ویروسها و فنگس ها که سبب تهاجم آنها گردیده و درصورت موجودیت آنها سبب تشدید امراض انتانی جلد میگردد.
اگر شما ازین کریمها استفاده مینمایید پس:
 1.  اگر از استعمال آن مدت زیادی سپری نشده و جلد تان بان عادت ندارد بصورت فوری آنرا قطع نمایید.
 2. در صورتی که مدت زیادی از استعمال آن سپری شده و قطع آن برای شما غیر قابل تحمل میباشد باید فاصله بین استعمال آنرا بتدرج طولانی تر ساخته و با داکتر معالج تان مشوره نمایید تا بصورت تدریجی ابتدا کریمهای قوی را به کریمهای ضعیف تبدیل نموده و در دفعات استعمال کاهش صورت گرفته و بمرور زمان قطع گردند. دفعات استعمال کریمهای فوق را کاهش بدهید و در عوض از کریمهای مرطوب کننده و ضد آفتاب بیشتر استفاده نمایید.
 3. در صورت ایجاد سرخی و سوزش روی یا روزاسیا به داکتر معالج تان مراجعه نمایید تا حالت تان تداوی گردد در صورت عدم جواب به تداوی دوایی شاید ضرورت به لیزر درمانی داشته باشد.
 4. موهای اضافی که در اثر استعمال سترویید های ایجاد میگردد بعضا موقتی بوده و با قطع تداوی بصورت تدریجی از بین میرود در صورتی دوام میتوان انرا با لیزر درمان نمود.
 5. در صورتی که سبب جوانی دانه و یا شدت آن گردیده باشد به داکتر معالج تان مراجعه و مشوره نمایید