میلیا ( دانه های کوچک و سفید رنگ جلدی اطراف چشم) چیست ؟
ملیا عبارت از سیست های کوچک کراتینی است که از سبب داخل شدن کراتین یا همان پروتین جلد در طبقه تحتانی جلد بوجود آمده

و سبب تظاهر دانه های سفید رنگ تحت الجلدی میگردد که به شکل دانه های کوچک سفید رنگ در سطح جلد ( معمولا صورت) قابل مشاهده میباشد.
ملیا بدو گونه میباشد
1.     ابتدایی: که بدون سبب واضح بوجود آمده و در زمان تولد یا در هنگامی جوانی بیشتر در اطراف چشم دیده میشود.
2.     شکل ثانوی: که بعد از برطرف التیام
زخم های جلدی که در اثر سوختگی، امراض آبلوی جلد ، افتاب سوختگی استعمال کریمهای سترویید بصورت دوامدار( بتنویت یا بتامتازون، کلوبتازول، ترایمسینولون، نوتریتون و غیره)  ، آفتاب سوختگی ... بوجود میاید.
شکل ابتدایی این دانه ها  در تمام سنین دیده شده و لی در سنین نوزادی و جوانی بیشتر  دیده میشود. در سن جوانی اینها بشکل دانه  کوچک سفید یا زرد رنگی گنبد مانند اند  که بیشتر در اطراف چشم دیده شده معمولا بدون درد خارش و سوزش بوده و یگانه شکایت مصابین آن نقص در زیبایی صورت آنها  میباشد. تعداد این دانه ها متعدد بوده و بصورت تدریجی به تعداد شان افزوده میشودو از اندازه بسیار کوچک معمولا سر سوزن شروع شده و به اهستگی بزرگتر میگردند و معمولا از اندازه یک ارزن بزرگتر نمیگردند نادرآ این دانه بصورت خودبخودی ازبین میروند ولی معمولا هفته ها و ماها دوام مینمایند. در سن نوزادی این دانه ها بیشتر در بیره ها کام و بینی قابل مشاهده میباشند که بصورت خود بخودی ازبین میروند.
در شکل ثانوی که در اثر تخریب جلد و ترمیم دوباره بوجود آمده در هر ناحیه جلد عضویت میتوانند بوجود آیند و معمولا بزرگتر میباشندوبیشتر در پشت دستها بوجود میایند.
وقایه
درشکل ابتدایی متاسفانه وقایه خاصی وجود ندارد اما عدم استفاده از کریمهای خودسرانه و بصورت دوامدار، محافظت جلد از شعاع آفتاب و محافظت جلد از صدمات محیطی و شعاع آفتاب میتواند از بروز این مشکل بصورت ثانوی جلوگیری نماید.
تداوی
تداوی این دانه بدو صورت انجام میاید تداوی دوایی که اکثرا از کریمهای ترتینوین با غلظت های مختلف میتوان استفاده نمود اما چون این کریمها بسیار مخرش میباشند باید با متخصص جلدی تان مشوره نموده تا کریمی را با فیصدی معین برایتان انتخاب نموده و این کریم باید شبانه و به مقار کم بالای نواحی ماوف استعمال گردد خارش سوزش سرخی و پوستک شده عارضه جانبی این کریم بوده  که در صورتی که به مقدار زیاد استعمال شود بوجود مییاید چون این کریم سبب حساس شدن جلد به شعاع آفتاب میشود استعمال کریمهای ضد آفتاب صبح و چاشت ضروری میباشد.
در بسیاری حالات تداوی با تریتینوین سبب بهبود این حالات نگردیده که ایجاب مینماید توسط متخصص جلد با کمک لوازم مخصوص بنام کومیدون اکستراکتور کشیده شود. سایر اشمال تداوی شامل تداوی بالیزر ، لایه برداری و میکرو درمابریشن میباشد.