با تاسف پوهاند دوکتور عبدالحق نظری پروفیسور ورزیده جلدی افغانستان جهان فانی را وداع و برحمت حق پیوستند برای ایشان از بارگاه خداوند متعال جنت فردوس و برای بازماندگانشات صبر جمیل استدعا مینماییم.
انالله و انا الیه راجعون