دیپلوم امراض جلدی از کشور تایلند سال 2005 الی 2006

دیپلوم امراض جلدی از کشور تایلند سال 2005 الی  2006 
برگه تصدیق تخصص در سرویس جلدی زهروی شفاخانه عاجل ابن سینا که از سال 1381 الی1385 

لوح تقدیر اشتراک در 31 مین کنفرانس انجمن جلدی پاکستان 
سرتیفیکیت اشتراک در کنفرانس زیبایی یا  در شهر دهلی هندوستان 


 2013سرتیفیکیت اشتراک در ورکشاپ فیسلفت بدون سکار 

سرتیفیکیت اشتراک در یازدهمین کانگرس بین المللی جلدی در شهر دهلی