تشخیص و تداوی امراض جلدی
مشاورت در باره بهداشت جلد ، مو و ناخن
تداوی داغ یا سکار جوانی دانه , لکه های صورت و سایر امرض جلدی با بهترین امکانات و وسایل طبی معاصر و میتود های جدید تداوی.
1)  موهای اضافی صورت و بدن
2)  تداوی خالهای جلدی و خالهای سوزنی (خالکوبی)
3)  برداشتن زخهای جلدی و میخک
4)  سرخی و سوزش روی
5)  جوانسازی جلد ( رفع چین و چروک ظریف صورت ، لکه های پیری و افتادگی جلد)
6)  نسکک ویا کنجتک روی
7)  داغ یا سکار جوانی دانه
8)  امراض قبل از سرطانی جلد
9)  جوانی دانه  و داغ و سکار آن
10)  لکه های صورت
11)  جوانسازی جلد
جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت
زرق فیلر یا پر کننده های جلدی
جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت
فیس لفت غیر جراحی 
جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت
 مزو ترا‍پي
1) جوانی دانه و داغ یا سکار آن
2) لکه های جلدی و چین و چروک ظریف صورت
3) تداوی ریزش مو
1)  جوانسازی صورت
2)  لکه های صورت
3)  جوانی دانه و داغ یا سکار آن
پی آر پي
1) جوانی دانه و داغ یا سکار آن
2) لکه های جلدی و چین و چروک ظریف صورت
3) تداوی ریزش مو
1)  زخهای جلدی
2)  گرانولومای قیحی
3)  ناخن های فرورفته
4)  جراحی سیست های جلد
5)  لیپوما