کلینیک
فورم تعین وفت
 زمان پذیرش :همه روزه از ساعت 9:00 بعد از ظهر الی 6 شام
آدرس:کابل دهبوری شفاخانه جلدی زیبایی آروین 
 شماره تماس و تعین وقت( در اوقات رسمی)
0766005356
0766005357 
ایمیل: info@drarifabid.com