‏نمایش پست‌ها با برچسب میخک. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب میخک. نمایش همه پست‌ها

میخک و کالوس عبارتند  از سخت شدن و ضخیم شدن موضعی جلد ناحیه کف پا وبین انگشتان پا میباشد که در نتیجه  اعمال استرس های غیرطبیعی میخانیکی و فشار  بر روی جلد بوجود میاید. فشار های میخانیکی ، اصطکاک و تحمل وزن بالای بارزه ها استخوانی نزد اشخاص مستعد و یا با پوشیدن کفشهای  نامناسب سبب ضخیم شدن جلد با تکثر بیشتر حجرات ناحیه صورت میگیرد و یک رول تطابقی داشته تا جلد بتواند بخوبی فشار و وزنی را که بالایش وارد میشود تحمل کند.
وقوعات :
65 مرد از هر هزار نفر  و 91 خانم از هر هزار نفر مصاب میخک و یا کالوس میباشند.
عوامل  استرس های غیرطبیعی میخانیکی: